shadow

ALGEMENE VOORWAARDEN UNIQUE ONLINE SERVICES

DEEL I. BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP ALLE DIENSTEN

HOOFDSTUK 1

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden die van toepassing zijn op alle aankopen van Diensten via ww.uniqueonlineservices.be

2. Website: de door de NV UNIQUE geëxploiteerde website, genaamd www.uniqueonlineservices.be bedoeld voor bedrijven/Klanten (B2B).

3. Klant: iedereen (rechtspersoon en/of natuurlijke persoon) die via de Website Diensten aankoopt.

4. Diensten of Unique Online Services: alle diensten die door de Klant (kunnen) worden aangekocht via de Website, waaronder maar niet beperkt tot juridisch advies, HR-advies, …. Elk van deze Diensten afzonderlijk wordt ook “Dienst” genoemd.

5. Unique: de NV Unique, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 101

6. Aankoop: aanschaf van een Dienst door de Klant tegen betaling van een nader te bepalen vergoeding aan Unique

7. Afname: aanschaf van een gratis Dienst door de Klant
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aankoop of afname van Dienst(en) die door Unique via de Website aan de Klant wordt aangeboden. Een aankoop of afname van een Dienst kan maar worden gedaan indien de Klant deze Algemene Voorwaarden expliciet en integraal heeft aanvaard. De toepassing van enige algemene voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Elke wijziging aan de Algemene Voorwaarden dient het voorwerp uit te maken van een geschreven overeenkomst.

De niet-uitoefening van haar rechten voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden door Unique kan niet beschouwd worden als een afstand van haar recht dit wel te doen in de toekomst.

HOOFDSTUK 2 : DE DIENSTEN

Unique verbindt zich ertoe de Diensten te leveren conform de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en, voor zover van toepassing, zoals overeengekomen tussen Klant en Unique in de Orderbevestiging (artikel 4). Bovendien zijn de Aanvullende Bepalingen (Deel II) waarin de specifieke Diensten meer in detail omschreven worden van toepassing op de respectievelijke Diensten.

Unique behoudt zich het recht voor te allen tijde de via de Website aangeboden Diensten uit te breiden of te verminderen.

Unique behoudt zich bovendien het recht voor via de Website diensten van derden aan te bieden.
Een aankoop of afname van een Dienst is succesvol gedaan indien de Klant het hele bestellings-proces op de Website heeft doorlopen en deze Algemene Voorwaarden expliciet heeft aanvaard. Online bestellingen worden verder omschreven in deel II (Aanvullende Bepalingen).
De Diensten worden gefactureerd tegen de tarieven die zijn gepubliceerd op de Website op het moment van de bestelling en zoals bevestigd in de Orderbevestiging. Deze tarieven kunnen door Unique worden aangepast, zonder motivering of voorafgaande aankondiging.

De tarieven op de Website zijn exclusief BTW.

Voor Diensten die niet gepubliceerd worden op de Website, dient tussen Klant en Unique een aparte overeenkomst te worden afgesloten.
Facturen zijn contant betaalbaar.

Bij gebreke aan betaling op de vervaldatum van de factuur wordt het gefactureerde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een nalatigheidsinterest gelijk aan de rente bepaald in Art. 5 van de Wet van 2 augustus 2002, betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, met een minimum van 10 % per jaar. Bovendien zal bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, na schriftelijke ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van15% op de verschuldigde sommen, met een minimum van 150 Euro. Bij wanbetaling vervallen alle betalingsmodaliteiten van rechtswege en worden alle facturen, zelfs deze die niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar. In geval van wanbetaling is Unique gerechtigd de uitvoering van de Diensten op te schorten tot de betaling volledig uitgevoerd werd.

HOOFDSTUK 3: SAMENWERKINGSPRINCIPES

Door het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden stemt Klant ermee in om via e-mail nieuwsbrieven en/of andere commerciële berichten te ontvangen die Unique helpen haar kwaliteitsnormen te handhaven en te verbeteren. De Klant heeft het recht te allen tijde zijn toestemming in te trekken door het versturen van e-mail op volgend adres : admin@uniqueonlineservices.be
br> Klant stemt er eveneens mee in dat Unique klantgegevens kan gebruiken voor trendanalyses en enquêtes op anonieme basis.
 • 9.1. Unique kan niet garanderen dat haar Website en de hierop aangeboden Diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn en is derhalve niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot de Website en/of haar Diensten.

  Daarnaast is Unique niet aansprakelijk voor mogelijke nadelige interferenties met het systeem en/of de software van de Klant, dan wel van derden. Unique zal zich ertoe inspannen eventuele technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot de Website en/of haar Diensten zo spoedig mogelijk te verhelpen.
 • 9.2. Unique spant zich in alle redelijkheid in om haar systemen en de Website te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en misbruik. Unique kan echter niet garanderen dat derden haar systemen en/of Website (en het daarop geplaatste Materiaal) niet onrechtmatig zullen gebruiken en/of misbruiken en is terzake niet aansprakelijk.
 • 9.3. Op de Website worden cookies gebruikt. De Klant heeft het recht cookies uit te schakelen of te verwijderen. Klant erkent op de hoogte te zijn van de mogelijkheid dat – bij uitschakeling van de cookies die door deze Website worden gebruikt - hij bepaalde gebieden van de Website niet kan bezoeken of dat bepaalde instellingen niet worden onthouden als hij later naar deze Website terugkeert (vb bepaalde pagina's zullen niet openen, bepaalde filmpjes zullen niet afspelen of bepaalde gegevens zullen niet worden bewaard om bij een volgend bezoek automatisch te worden ingevuld).

Niets in deze Algemene Voorwaarden dan wel op de Website is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht of licentie aan Klant te verlenen of over te dragen. Alle rechten van Unique of van een derde (waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, logo’s, beeldmerkrechten etc), blijven eigendom van Unique of de betreffende derde.
 • 11.1 Unique erkent dat het de Diensten op een professionele manier zal uitvoeren, in overeenstemming met de in de bedrijfstak geldende standaarden.
 • 11.2 Met uitzondering van het voorgaande, geeft Unique geen enkele verdere garantie, impliciet noch expliciet, waaronder maar niet beperkt tot garanties mbt geschiktheid voor een bepaald doel, mbt functionaliteit of comptabiliteit met specifieke Software-browsers of mbt het resultaat van de Diensten.

 • 12.1 Unique is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen) die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van haar Website en/of het gebruik van de hierop aangeboden Diensten
 • 12.2 Indien en voor zover Unique toch op enigerlei wijze aansprakelijk mocht zijn, dan gelden de navolgende beperkingen – voor zover als wettelijk toegelaten - :
  • Aansprakelijkheid van Unique voor indirecte schade of gevolgschade is steeds uitgesloten.
  • Iedere eventuele uit de onderhavige Algemene Voorwaarden en/of het gebruik van de Website en/of de hierop aangeboden Diensten voortvloeiende aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van maximaal € 10.000,- per gebeurtenis en maximaal € 20.000,- per kalenderjaar.
  • De aansprakelijkheid van Unique zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.
 • 12.3. Klachten of vorderingen dienen, op straffe van verval, ingediend te worden uiterlijk binnen 1 jaar vanaf de datum dat de Klant de nalatigheid heeft vastgesteld of redelijkerwijze had moeten vaststellen.

HOOFDSTUK 4: VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

Klant is gehouden tot geheimhouding van alle informatie van vertrouwelijke aard die hij heeft verkregen van Unique en/of haar gebruikers.
Hieronder valt niet de informatie die door Unique en/of haar gebruikers op de Website zijn geplaatst met de bedoeling deze inzichtelijk te maken voor andere gebruikers.
De Klant garandeert dat hij alle voorwaarden die ingevolge de toepasselijke wet-en regelgeving -met name op grond van de Privacywet- en regelgeving worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens, te allen tijde zal naleven. Het Privacystatement vind je hier.
De Klant verbindt zich ertoe alle informatie te verstrekken die vereist zijn om de Diensten te kunnen uitvoeren, hetzij spontaan, hetzij op uitdrukkelijke vraag van Unique

HOOFDSTUK 5: VARIA

Bij vragen en/of problemen mbt het gebruik van de Website of de hierop aangeboden Diensten kan de Klant contact opnemen met NOG INVULLEN
Unique is niet aansprakelijk voor de niet-nakoming van haar verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden en/of een Orderbevestiging wanneer dit te wijten is aan redenen die toe te schrijven zijn aan omstandigheden buiten de wil van Unique om, die niet hadden kunnen worden voorzien of voorkomen en die de volledige of gedeeltelijke uitvoering van haar verplichtingen verhinderen of vertragen (“Overmacht”.) Als Overmacht wordt beschouwd oa maar niet beperkt tot brand, staking, bezetting, natuurrampen, overheidsmaatregelen, technische defecten en storingen, ontoereikende software of hardware van de Klant. Unique is er niet toe gehouden het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van dergelijke situatie van Overmacht.
Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Unique zal in een dergelijk geval de betreffende bepaling vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van Algemene Voorwaarden blijven onverminderd van kracht.
Op deze Algemene Voorwaarden is het Belgische recht van toepassing. De Rechtbanken van Antwerpen – afdeling Antwerpen zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen mbt (de interpretatie van) deze Algemene Voorwaarden.
DEEL II. AANVULLENDE BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP SPECIFIEKE DIENSTEN
De in dit deel II opgenomen aanvullende bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (deel I) uit deze Algemene Voorwaarden van toepassing op de hieronder vermelde specifieke Diensten en prevaleren in geval van twijfel.

HOOFDSTUK 1: DIENSTEN DIE ONLINE KUNNEN BESTELD WORDEN

1. ALGEMEEN: PROCEDURE ONLINE BESTELLEN
De bestelling van een Dienst is succesvol geplaatst indien alle technische stappen zoals beschreven op de Website door Klant zijn voltooid.
In geval van aankoop van een Dienst ontvangt de Klant een factuur van Unique.
2. JURIDISCH ADVIES

De Dienst juridisch advies wordt enkel tegen betaling van de in de Algemene Voorwaarden vermelde vergoeding verstrekt.

De Klant kan via de Website een vraag stellen/advies vragen van socio-juridische aard (individueel en collectief arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht). Unique zal geen juridische advies verlenen op andere vlakken dan het socio-juridische vlak, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de Klant.

Unique streeft er naar de Klant te antwoorden binnen een termijn van 2 werkdagen en dit via het kanaal door de Klant aangegeven op de Website (telefonisch of schriftelijk via mail). Het minimumtarief voor een juridisch advies is vastgesteld op 30 €.

Indien het door de Klant juridisch gevraagde advies naar het soevereine oordeel van Unique dermate complex is en/of meer dan een kwartier tijd in beslag neemt om te formuleren, zal Unique de Klant via mail een prijsofferte op maat bezorgen. Indien Klant akkoord gaat met deze prijsofferte gaat, bevestigt Klant dit via reply, waarna Unique een aanvang neemt. Een tarief van 120 € per uur is van toepassing en zal ook worden aangerekend indien de Klant om bijkomend advies vraagt.

De Klant ontvangt steeds een synthesemail van het verstrekte juridisch advies.

3. HR-ADVIES

De Dienst HR-advies wordt enkel tegen betaling van de in de Algemene Voorwaarden vermelde vergoeding verstrekt.

Deze Dienst bestaat uit het aanbieden van assessment centers in verschillende vormen. De Klant kan tevens een aanvraag voor outplacement indienen.

Online Assessment : De klant kan tegen betaling zijn werknemers of potentiële kandidaat werknemers onderwerpen aan een Online Assessment. Dit aan een kostprijs die afhankelijk is van de gekozen modules.

Live Assessment : hier onderscheiden we het Key Assessment Center en het Full Assessment Center
 • Doelstelling is om 5 belangrijke competenties voor de functie & de eindklant te meten. Op deze manier kan een advies gegeven worden over het al dan niet aanwerven van de kandidaat
 • Doelgroep van profielen: administratief,, expert, project management
 • Methodes: STAR interview + persoonlijkheidsvragenlijst + redeneertest + Oefening In basket
 • Uitgevoerd door 1 lead assessor
 • Beknopt evaluatierapport met duidelijke conclusies over sterke & aandachtspunten van de kandidaat
 • Tijdsduur : halve dag
 • Doelstelling is om 8 belangrijke competenties voor de functie & de eindklant te meten, alsook inzicht te geven in motivatie, leervermogen, ontwikkelingspotentieel & integratie van de kandidaat binnen de organisatie.
 • Doelgroep van profielen: expert, project management, people management, business development & sales
 • Methodes : STARR interview + persoonlijkheids- & motivatievragenlijst +redeneertest + Simulatie-oefeningen : In Basket / Rollenspel / Strategische analyse & presentatie
 • 1 Lead assessor + co-assessor (rollenspel)
 • Uitgebreid evaluatierapport met duidelijke beschrijving van de competenties, conclusies over sterke & aandachtspunten van de kandidaat, alsook over motivatie, leervermogen, ontwikkelingspotentieel & integratie van de kandidaat binnen de organisatie
 • Tijdsduur : ganse dag
Klant is verantwoordelijk voor het aanduiden van de Kandidaat, inclusief diens contactgegevens, en het aanduiden van het Testpakket voor die betreffende Kandidaat. Unique zal het Testpakket overmaken aan de aangeduide Kandidaat en is niet aansprakelijk voor het correct invullen van het Testpakket door de betreffende Kandidaat, noch voor het nagaan van de geschiktheid van het Testpakket voor de aangeduide Kandidaat.
De Online Assessment Centers kunnen gebruikt worden tijdens de Geldigheidstermijn van 6 maanden na de Orderbevestiging.
De prijs per Assessment Center wordt gepubliceerd op de Website en bevestigd in de Orderbevestiging.
Op zoek naar info of een online service?

Wie naar geschikt personeel zoekt, vindt in Unique dé HR-partner bij uitstek. Met onze meer dan 40 Unique-kantoren in België zitten we altijd dichtbij. Als uitzendbureau richt Unique zich op het werven en selecteren van vast en tijdelijk personeel. We leggen het accent op Office, Customer Care, Finance, Technicum en Human Resources. Bovendien adviseren en informeren we onze klanten voortdurend, onder meer via Unique Online Services.

Erkenningsnr: VL VG. 566/BUO | BRU 00218-406-20121108 00218-405-20121108 | WAL W.INT.031 W.RS.31 W.SO.31